Μενού Κλείσιμο

Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας 2021- 2022

Μαθητεία ΕΠΑΛ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ

Το 1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ καλεί άμεσα τους υποψήφιους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2021-2022.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το τη σχολική περίοδο 2020-21 είναι οι ακόλουθες:

 1. Υπάλληλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών ( θέσεις 6)
 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων ( θέσεις 3)
 3. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών  ( θέσεις 1)
 4. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ      ( θέσεις 2)
 5. Βοηθός Νοσηλευτή  (Θέσεις 4)
 6. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (Θέσεις 5)
 7. Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού( θέσεις 2)
 8. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων εγκαταστάσεων δικτύων (θέσεις 2)
 9. Τεχνικός Οχημάτων (θέσεις 3 )

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr από την   Παρασκευή  22 Οκτωβρίου ώρα 11.00 έως και το Σάββατο 30 Οκτώβριου και ώρα  17.00.

Τα απαραίτητα  δικαιολογητικά που  πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά είναι  :

Α) Φωτοαντίγραφο :

 1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ
 6. γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή και αντιστοίχησης , εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες .

Β) Υπεύθυνη δήλωση

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω  δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις  οδηγίες που κα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα Μαθητείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια στην υποβολή της αίτησης παρακαλώ απευθυνθείτε ¨:

 • Στο 1 ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ οδός Μιχάλων 5 τηλ 2271028822 και ώρες 08:00 έως 14.00
 • Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδός Καλουτά 2, πάνω από το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών «Μιχαηλίδης-Electronet», τηλ 2271044816

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει :
Α) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας , διάρκειας είκοσι οκτώ (32) ωρών εβδομαδιαίως
Β) Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας, διάρκειας επτά ωρών (7) εβδομαδιαίως.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και  ανέρχεται σε 27,59€ την ημέρα .