Μενού Κλείσιμο

Εγγραφές Μαθητών

Εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ
Στην Α’ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοι της Α’ τάξης συνεχίζουν στη Β’ τάξη των ΕΠΑΛ ή μπορούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη των Γενικών Λυκείων

Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β’ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου ΤΕΕ. (Απόφοιτοι Α’ τάξης ΕΠΑΛ, Γενικών Λυκείων και Α’ κύκλου ΤΕΕ)

Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ. (απόφοιτοι της Β’ τάξης των ΕΠΑΛ)