Μαθητών και γονέων

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Απουσίες

Τι γίνεται όταν αρρωστήσει το παιδί μου; Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών έχουν εξολοκλήρου την ευθύνη για τη φοίτηση των μαθητών, γι αυτό πρέπει:

1. Να φέρνετε οι ίδιοι στο σχολείο βεβαίωση γιατρού ή δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όταν ο μαθητής απουσίασε περισσότερο από δύο (2) μέρες για λόγους υγείας, για να δικαιολογηθούν οι απουσίες.

2.Να φέρετε οι ίδιοι ενυπόγραφο σημείωμα για την απουσία μέχρι δύο (2) ημερών για ασθένεια ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Μπορείτε να υποβάλετε δικαιολογητικά για τις απουσίες του μαθητή, μιας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Με δικά σας ενυπόγραφα σημειώματα, μπορείτε να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημερών απουσία για όλο το σχολικό έτος. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρωτοκολλούνται απαραιτήτως στο  πρωτόκολλο αλληλογραφίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ιατρική βεβαίωση ή το σημείωμα πρέπει να προσκομισθούν στο σχολείο, το αργότερο μέχρι δέκα (10) μέρες, μετά την επάνοδο του μαθητή. Αλλιώς χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμα.

Πόσες απουσίες μπορώ να κάνω; Τι συμβαίνει όταν τις ξεπεράσω;

Ο μαθητής συμμετέχει στις εξετάσεις Ιουνίου στις παρακάτω περιπτώσεις.

Α. Όταν το σύνολο των απουσιών δεν ξεπερνά τις εκατό δεκατέσσερις(114), και

οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις πενήντα (50).

Β. Όταν οι απουσίες είναι από 115 μέχρι 164,

οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις πενήντα (50),

η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη και

η προφορική του βαθμολογία τουλάχιστον δεκαπέντε (15)

Είναι αναγκαίο να παρακολουθείτε με προσοχή τις απουσίες.

?Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.
?Σε κάθε κηδεμόνα αποστέλλεται, με ταχυδρομική επιστολή, ενημερωτικό σημείωμα με τις απουσίες του μαθητή όταν συμπληρώσει συνολικά είκοσι τρεις (23) απουσίες.
?Επίσης οφείλετε να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή των στοιχείων σας, όπως διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνα, κλπ.
?ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δικαιολόγηση απουσιών γίνεται από τον σύλλογο των καθηγητών μετά τη λήξη κάθε τετραμήνου, η δε φοίτηση του μαθητή (Επαρκής ή Ανεπαρκής) κρίνεται μετά τη λήξη του Β? τετραμήνου.

 

Απαλλαγές

Τι έγγραφα χρειάζονται για προσωρινή / μόνιμη απαλλαγή στη Γυμναστική;

Η αίτηση απαλλαγής βρίσκεται σε αυτή την Ιστοσελίδα στο μενού Λειτουργία Σχολείου->Έγγραφα για καθηγητές. Μπορείς να τη συμπληρώσεις και να την εκτυπώσεις. Επειδή η απαλλαγή γίνεται για λόγους φυσικής ικανότητας, πρέπει να συνοδεύεται από Ιατρική Γνωμάτευση. Λεπτομέρειες για τη νομοθεσία μπορείς να διαβάσεις εδώ:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

Τι έγγραφα χρειάζονται για απαλλαγή από τα Θρησκευτικά;

Για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της εγκεκριμένης επιλογής.